ALGEMENE VOORWAARDEN SPURT TRIPLE B.V.

 

Wij verrichten onze diensten onder de volgende voorwaarden

CMR Condities

AVC Condities

 

Betalingscondities

Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum voor terugkerende klanten. Voor nieuwe klanten hanteren wij een betaaltermijn van 15 dagen. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op SPURT Triple BV te verrekenen met de door SPURT Triple BV in rekening gebrachte bedragen.

SPURT Triple BV heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

 

Betaling geschiedt door storting of overmaking op de door SPURT Triple BV aangewezen bankrekening. SPURT Triple BV heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door SPURT Triple BV, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door SPURT Triple BV is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is SPURT Triple BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor SPURT Triple BV voortvloeiende schade.

 

Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan SPURT Triple BV vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening, alsmede 20 Euro administratiekosten per gebeurtenis.

Onverminderd de overige rechten van SPURT Triple BV uit hoofde van de betalingsvoorwaarden, is de klant jegens SPURT Triple BV gehouden om de incassokosten te vergoeden die SPURT Triple BV heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.